SPR tự động

Mình hỏi và unpack được các spr tự động đánh và tự động tìm đường nhưng bị lỗi format hoặc bỏ vào game lỗi

Capture (1).png

Untitled.png

Ai có thể cho mình các spr dùng được không ai
 
Bên trên