Share Hoành Tảo Thiên Hạ FULL API+Web Bản Thương Mại Online Việt Hóa 99%

Link Dow: https://drive.google.com/file/d/1N2txgW4TqCkgskaMkwhhvJ2fxGsr3orY/view?usp=sharing
Pass giải nén: 0357851234
Cài đặt thành công thương mại kiếm tiền thì đừng quên liên hệ SDT: 0357851234 để cám ơn mình nha, bản này mình mua hết 25tr bản chuẩn hoanhtao.com
------------
Hướng dẫn cài đặt cơ bản :
232 service postgresql-9.3 restart
233 yum install httpd
234 service httpd start
235 yum install php
236 yum install php-* -y
237 chkconfig httpd on
238 service httpd restart
239 yum groupinstall Desktop -y
240 yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1
241 chkconfig vncserver on
242 vncpasswd
243 service vncserver restart
244 service iptables status
245 yum install ctop
246 yum install htop
247 wget http://download.fedoraproject.org/pu...6-8.noarch.rpm
248 rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
249 yum install htop
250 yum install glibc.i686
251 yum install libstdc++.i686
252 yum update- y
253 yum update -y
254 yum groupinstall "Development tools"
255 curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
256 rpm -ivh pgdg*
257 wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
258 wget https://download.postgresql.org/pub/...3-3.noarch.rpm
259 rpm -ivh pgdg*
260 yum list postgres*
261 yum install postgresql93-server
262 service postgresql-9.3 initdb
263 chkconfig postgresql-9.3 on
264 service postgresql-9.3 start
265 su - postgres
266 cd home
267 ls
268 cd ..
269 cd home
270 ls
271 cd ..
272 ls
273 cd home
274 ls
275 cd 10331/
276 ls
277 cd ..
278 cd account-server/
279 ls
280 cd tool/
281 ls
282 cd //
283 ls
284 cd home
285 ls
286 cd a
287 cd api/
288 ls
289 h
290 history
291 free -m
292 history
293 free -m
294 date
295 ls
296 history
297 htop
298 ls
299 cd ..
300 ls
301 cd ..
302 ls
303 home
304 ls
305 cd ..
306 ls
307 cd home
308 ls
309 zip -r sv.zip /home/


https://napthe.mobi/mini-client-choi68
dùng b?ng id
vào d?y dang nh?p
dang nh?p xong th́ vào link này
https://napthe.mobi/game/play68/2
----------------
(22375)
SQL更新说明:

新增表:
T_Role_Banner_Info
T_Role_Recycling


10330 GD_Role 表总数:184

完整建表文件 -> GD_Role_Full_10330.sql

更新文件 -> GD_Role_Update_10330.sql

合服配置更新 -> launch.lua
(合服配置需自行修改 dns信息 : "s%d.hstx.5ding.com:5432" )

-------------------------------
GD_Account 无更新

完整建表文件 -> GD_Account_Full_10330.sql
hoanh1.jpg
hoanh6.jpg
hoanh7.jpg
hoanh13.jpg
 
Link Dow: https://drive.google.com/file/d/1N2txgW4TqCkgskaMkwhhvJ2fxGsr3orY/view?usp=sharing
Pass giải nén: 0357851234
Cài đặt thành công thương mại kiếm tiền thì đừng quên liên hệ SDT: 0357851234 để cám ơn mình nha, bản này mình mua hết 25tr bản chuẩn hoanhtao.com
------------
Hướng dẫn cài đặt cơ bản :
232 service postgresql-9.3 restart
233 yum install httpd
234 service httpd start
235 yum install php
236 yum install php-* -y
237 chkconfig httpd on
238 service httpd restart
239 yum groupinstall Desktop -y
240 yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1
241 chkconfig vncserver on
242 vncpasswd
243 service vncserver restart
244 service iptables status
245 yum install ctop
246 yum install htop
247 wget http://download.fedoraproject.org/pu...6-8.noarch.rpm
248 rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
249 yum install htop
250 yum install glibc.i686
251 yum install libstdc++.i686
252 yum update- y
253 yum update -y
254 yum groupinstall "Development tools"
255 curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
256 rpm -ivh pgdg*
257 wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
258 wget https://download.postgresql.org/pub/...3-3.noarch.rpm
259 rpm -ivh pgdg*
260 yum list postgres*
261 yum install postgresql93-server
262 service postgresql-9.3 initdb
263 chkconfig postgresql-9.3 on
264 service postgresql-9.3 start
265 su - postgres
266 cd home
267 ls
268 cd ..
269 cd home
270 ls
271 cd ..
272 ls
273 cd home
274 ls
275 cd 10331/
276 ls
277 cd ..
278 cd account-server/
279 ls
280 cd tool/
281 ls
282 cd //
283 ls
284 cd home
285 ls
286 cd a
287 cd api/
288 ls
289 h
290 history
291 free -m
292 history
293 free -m
294 date
295 ls
296 history
297 htop
298 ls
299 cd ..
300 ls
301 cd ..
302 ls
303 home
304 ls
305 cd ..
306 ls
307 cd home
308 ls
309 zip -r sv.zip /home/


https://napthe.mobi/mini-client-choi68
dùng b?ng id
vào d?y dang nh?p
dang nh?p xong th́ vào link này
https://napthe.mobi/game/play68/2
----------------
(22375)
SQL更新说明:

新增表:
T_Role_Banner_Info
T_Role_Recycling


10330 GD_Role 表总数:184

完整建表文件 -> GD_Role_Full_10330.sql

更新文件 -> GD_Role_Update_10330.sql

合服配置更新 -> launch.lua
(合服配置需自行修改 dns信息 : "s%d.hstx.5ding.com:5432" )

-------------------------------
GD_Account 无更新

完整建表文件 -> GD_Account_Full_10330.sqlView attachment 1125
 
Link Dow: https://drive.google.com/file/d/1N2txgW4TqCkgskaMkwhhvJ2fxGsr3orY/view?usp=sharing
Pass giải nén: 0357851234
Cài đặt thành công thương mại kiếm tiền thì đừng quên liên hệ SDT: 0357851234 để cám ơn mình nha, bản này mình mua hết 25tr bản chuẩn hoanhtao.com
------------
Hướng dẫn cài đặt cơ bản :
232 service postgresql-9.3 restart
233 yum install httpd
234 service httpd start
235 yum install php
236 yum install php-* -y
237 chkconfig httpd on
238 service httpd restart
239 yum groupinstall Desktop -y
240 yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1
241 chkconfig vncserver on
242 vncpasswd
243 service vncserver restart
244 service iptables status
245 yum install ctop
246 yum install htop
247 wget http://download.fedoraproject.org/pu...6-8.noarch.rpm
248 rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
249 yum install htop
250 yum install glibc.i686
251 yum install libstdc++.i686
252 yum update- y
253 yum update -y
254 yum groupinstall "Development tools"
255 curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
256 rpm -ivh pgdg*
257 wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
258 wget https://download.postgresql.org/pub/...3-3.noarch.rpm
259 rpm -ivh pgdg*
260 yum list postgres*
261 yum install postgresql93-server
262 service postgresql-9.3 initdb
263 chkconfig postgresql-9.3 on
264 service postgresql-9.3 start
265 su - postgres
266 cd home
267 ls
268 cd ..
269 cd home
270 ls
271 cd ..
272 ls
273 cd home
274 ls
275 cd 10331/
276 ls
277 cd ..
278 cd account-server/
279 ls
280 cd tool/
281 ls
282 cd //
283 ls
284 cd home
285 ls
286 cd a
287 cd api/
288 ls
289 h
290 history
291 free -m
292 history
293 free -m
294 date
295 ls
296 history
297 htop
298 ls
299 cd ..
300 ls
301 cd ..
302 ls
303 home
304 ls
305 cd ..
306 ls
307 cd home
308 ls
309 zip -r sv.zip /home/


https://napthe.mobi/mini-client-choi68
dùng b?ng id
vào d?y dang nh?p
dang nh?p xong th́ vào link này
https://napthe.mobi/game/play68/2
----------------
(22375)
SQL更新说明:

新增表:
T_Role_Banner_Info
T_Role_Recycling


10330 GD_Role 表总数:184

完整建表文件 -> GD_Role_Full_10330.sql

更新文件 -> GD_Role_Update_10330.sql

合服配置更新 -> launch.lua
(合服配置需自行修改 dns信息 : "s%d.hstx.5ding.com:5432" )

-------------------------------
GD_Account 无更新

完整建表文件 -> GD_Account_Full_10330.sqlView attachment 1125View attachment 1126View attachment 1127View attachment 1128
cảm ơn bác. cho em hỏi có phần hướng dẫn cài hoặc video cài đặt chi tiết hơn tí ko ạ?
 
Link Dow: https://drive.google.com/file/d/1N2txgW4TqCkgskaMkwhhvJ2fxGsr3orY/view?usp=sharing
Pass giải nén: 0357851234
Cài đặt thành công thương mại kiếm tiền thì đừng quên liên hệ SDT: 0357851234 để cám ơn mình nha, bản này mình mua hết 25tr bản chuẩn hoanhtao.com
------------
Hướng dẫn cài đặt cơ bản :
232 service postgresql-9.3 restart
233 yum install httpd
234 service httpd start
235 yum install php
236 yum install php-* -y
237 chkconfig httpd on
238 service httpd restart
239 yum groupinstall Desktop -y
240 yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1
241 chkconfig vncserver on
242 vncpasswd
243 service vncserver restart
244 service iptables status
245 yum install ctop
246 yum install htop
247 wget http://download.fedoraproject.org/pu...6-8.noarch.rpm
248 rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
249 yum install htop
250 yum install glibc.i686
251 yum install libstdc++.i686
252 yum update- y
253 yum update -y
254 yum groupinstall "Development tools"
255 curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
256 rpm -ivh pgdg*
257 wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm
258 wget https://download.postgresql.org/pub/...3-3.noarch.rpm
259 rpm -ivh pgdg*
260 yum list postgres*
261 yum install postgresql93-server
262 service postgresql-9.3 initdb
263 chkconfig postgresql-9.3 on
264 service postgresql-9.3 start
265 su - postgres
266 cd home
267 ls
268 cd ..
269 cd home
270 ls
271 cd ..
272 ls
273 cd home
274 ls
275 cd 10331/
276 ls
277 cd ..
278 cd account-server/
279 ls
280 cd tool/
281 ls
282 cd //
283 ls
284 cd home
285 ls
286 cd a
287 cd api/
288 ls
289 h
290 history
291 free -m
292 history
293 free -m
294 date
295 ls
296 history
297 htop
298 ls
299 cd ..
300 ls
301 cd ..
302 ls
303 home
304 ls
305 cd ..
306 ls
307 cd home
308 ls
309 zip -r sv.zip /home/


https://napthe.mobi/mini-client-choi68
dùng b?ng id
vào d?y dang nh?p
dang nh?p xong th́ vào link này
https://napthe.mobi/game/play68/2
----------------
(22375)
SQL更新说明:

新增表:
T_Role_Banner_Info
T_Role_Recycling


10330 GD_Role 表总数:184

完整建表文件 -> GD_Role_Full_10330.sql

更新文件 -> GD_Role_Update_10330.sql

合服配置更新 -> launch.lua
(合服配置需自行修改 dns信息 : "s%d.hstx.5ding.com:5432" )

-------------------------------
GD_Account 无更新

完整建表文件 -> GD_Account_Full_10330.sqlView attachment 1125View attachment 1126View attachment 1127View attachment 1128
ban nay cai de choi offline dc ko vay anh co the cho em link da cai san offline de choi ko ak
 
Bên trên