[JX] Share code web đăng nhập JX2 và hướng dẫn config.

Bên trên