[TLBB] Lỗi kết nối odbc của share memory

You must be registered for see images


Mình bị lỗi đoạn này mà ko hiểu tại sao, chạy test kết nối thì ok mà ông này thì chết

PHP:
isql -v tlbb
-> báo connected

You must be registered for see imagesChưa chạy sv tlbb bao giờ nên ae thông cảm, đang muốn làm tuts hướng dẫn docker thôi :D
 
PHP:
[tlbb]
Description=Production DB
Driver=MySQL
User=root
Password=123123
SERVER=tlbb_db
Port=3306
Database=tlbb_server
Option=3

[MySQL ODBC 5.3 Driver]
Driver=MySQL
SERVER=tlbb_db
UID=root
PWD=123123
DATABASE=tlbb_server
PORT=3306

[test]
Driver=MySQL
SERVER=tlbb_db
UID=root
PWD=123123
DATABASE=tlbb_server
PORT=3306

đây friend
 
PHP:
[tlbb]
Description=Production DB
Driver=MySQL
User=root
Password=123123
SERVER=tlbb_db
Port=3306
Database=tlbb_server
Option=3

[MySQL ODBC 5.3 Driver]
Driver=MySQL
SERVER=tlbb_db
UID=root
PWD=123123
DATABASE=tlbb_server
PORT=3306

[test]
Driver=MySQL
SERVER=tlbb_db
UID=root
PWD=123123
DATABASE=tlbb_server
PORT=3306

đây friend
[tlbb_server]
Description=Production DB
Driver
=MySQL
User
=root
Password
=123123
SERVER
=tlbb_db
Port
=3306
Database
=tlbb_server
Option
=3

Đổi chỗ bôi đỏ như này sẽ chạy được
 
Bên trên