[JX] ID các vật phẩm võ lâm 2 cho ai cần

?gm ds SetTask(704,6) thay 6 bằng 1 2 3 4 5 sẽ có được quân hàm phe tống từ BINH SĨ cho tới NGUYÊN SOÁI, mình mó mãi ko ra cách add quân hàm phe liêu, chủ thớt mò ra chỉ mình với >!
 
@tannh968

Mã:
?gm ds AddItem(2, 1, 3219, 999) high nimbus - Nguyet Hoa chi tinh 40k max bakua value
?gm ds AddItem(2, 1, 1146, 1) soul of ancestor viem hoang thiet hon 60k max bakua value
?gm ds AddItem(2, 1, 2652, 999) Red iron 500 value
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - Cµn  2  1  469
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - Kh«n  2  1  470
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - Kh¶m  2  1  471
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - §oµi  2  1  472
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - Ly    2  1  473
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - ChÊn  2  1  474
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - CÊn  2  1  475
Vßng Th¸i H* B¸t Qu¸i - Tèn  2  1  476
=== Weapon Making (1-14, 36-45, 57-61, 66-69) ===
Lvl 96 eq
?gm ds AddItem(2, 2, 13, 999) wood lvl 9
?gm ds AddItem(2, 2, 39, 999) iron lvl 9
?gm ds AddItem(2, 2, 58, 999) Than Binh Pho
?gm ds AddItem(2, 2, 61, 999) Hac Kim


Lvl 86 eq
?gm ds AddItem(2, 2, 12, 999) wood lvl 8
?gm ds AddItem(2, 2, 38, 999) iron lvl 8
Lvl 76 eq
?gm ds AddItem(2, 2, 37, 1) Iron lvl 7
?gm ds AddItem(2, 2, 11, 1) wood lvl 7
?gm ds AddItem(2, 2, 58, 1) thanh bi pho
Lvl 70 eq
?gm ds AddItem(2, 2, 10, 999) wood
?gm ds AddItem(2, 2, 36, 999) iron lvl 6


?gm ds AddItem(2, 2, 57, 999) Tu La Pho
?gm ds AddItem(2, 2, 27, 999) Lien Hoanh Pho
?gm ds AddItem(2, 2, 59, 999) Hac Kim Phan
?gm ds AddItem(2, 2, 60, 999) Hac Kim Nho


66-69 item for seal weapon
104-105, 108-109 High level, not used


=== Cloth Making ===
?gm ds AddItem(2, 1, 3044, 1) Lvl 8 Hat Recipe
?gm ds AddItem(2, 1, 3047, 1) Lvl 9 Hat Recipe
?gm ds AddItem(2, 1, 3045, 1) Lvl 8 Shirt Recipe
?gm ds AddItem(2, 1, 3048, 1) Lvl 9 Shirt Recipe
?gm ds AddItem(2, 1, 3046, 1) Lvl 8 Pant Recipe
?gm ds AddItem(2, 1, 3049, 1) Lvl 9 Pant Recipe


Lvl 9
?gm ds AddItem(2, 2, 50, 999)
?gm ds AddItem(2, 2, 100, 999)
Lvl 8
?gm ds AddItem(2, 9, 49, 999)
?gm ds AddItem(2, 9, 56, 999)


Lvl 7
?gm ds AddItem(2, 9, 4, 999) Icy
?gm ds AddItem(2, 2, 47, 999) Mountain Lion
?gm ds AddItem(2, 2, 23, 999) Red silk
?gm ds AddItem(2, 2, 64, 999) Soi to


21 - 27 Hoa Han Cam
01-103 Linh Do Item
Range: ?gm ds AddItem(2, 9, 15-16/46-56/62-64,999)
=== Pot Making ===
?gm ds AddItem(1, 2, 1-12, 999) herbs (5-7 no use) (2,4,10,11 Big Pots)
?gm ds AddItem(1, 2, 3, 999) Yellow Lotus
?gm ds AddItem(1, 2, 4, 999) Lvl 70
?gm ds AddItem(2, 2, 28, 999) Duot Vuong Than Bien
?gm ds AddItem(1, 3, 13, 999) Mia Sugar cane
=== Food Making ===
?gm ds AddItem(1,3,9-22,1) harvest items 14-16 highest level
?gm ds AddItem(1,3,9,1) Quang Thong Ma
?gm ds AddItem(1,3,10,1) Leaning Pie?
?gm ds AddItem(1,3,11,1) coling bean
?gm ds AddItem(1,3,12,1) Pond Grain
?gm ds AddItem(1,1,1-?,999) Food
?gm ds AddItem(1,1,1,999) Buns
?gm ds AddItem(1,1,6,2) Mang Xao for quest
?gm ds AddItem(1,1,19,999) VIT +80
?gm ds AddItem(1,1,17,999) INT +90
?gm ds AddItem(1,1,15,999) STR +90
?gm ds AddItem(2,0,535,10) Mooncake Bach hoa thap cam nguyet
?gm ds AddItem(2,1,1124,2) HP +30%
?gm ds AddItem(2,1,1125,2) all +60
?gm ds AddItem(1,0,272,2) INT +50, AGI +50
=== Charms Making(29-35, 65) ===
?gm ds AddItem(2, 2, 29-35/65 giam dinh phu, 999)
?gm ds AddItem(2, 2, 30, 999) Chu Sa / Red Sand
?gm ds AddItem(2, 2, 31, 999) Don Tam Sa / Loyalty Sand
?gm ds AddItem(2, 2, 32, 999) Bich Huyet Sa / Blood Sand
?gm ds AddItem(2, 2, 33, 999) Hac Khuyen / Black Hound Blood
?gm ds AddItem(2, 2, 34, 999) Thanh O / Green Crow Blood
?gm ds AddItem(2, 2, 35, 999) Huyen Hac / Black Cran Blood
?gm ds AddItem(2, 1, 901-915 magic rock, 999)
106 - 107 High level, not used
 
Chỉnh sửa lần cuối:
?gm ds AddItem(2,1,10,999)
Code cho bác nào cần rác gọi bộ phi yến. Nhưng bị giới hạn nộp 400 phần 1 ngày. Không biết bác nào biết cách mở giới hạn không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên