[Mu PC] Hướng Dẫn Config Titan Bot Vip Shop

Admin

Lính đánh thuê
Staff member
Chú ý : phiên bản sử dụng chỉ bao gồm Main của SCF có hỗ trợ (11.70.24 / 11.70.52)

Phần 1 : Config Server
Làm sao để người chơi có thể sử dụng bot_vipshopthứ nhất phải là vip và được set ở trong table Memb_info
SCFisVip = 1 // người chơi phải là vip
SCFVipmoney // phải có tiền này để mua)
SCFVipdays // số ngày còn lại của vip member và tự động trừ = job (tạo = tay ko có sẵn tự động)

Config ScfData/CrystalEdition/BotVipShop
Bước 1 : Config SCF_VipShop.ini
SCFVipShopEnabled = 1 // bật tắt chức năng
SCFVipShopForeverItemIsFFFFFFFE= 1
// option này quy định item serial khi mua vĩnh viễn tại titanbotvip shop là FFFFFFFE
// nếu để là 0 thì sẽ giống như đồ thường... item không dễ kiểm soát nếu bị mất hoặc thất lạc


Mã:
[COLOR=#000000][FONT=Arial][Cost]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraLevel=1  // giá tiền khi gamer mua thêm 1 level
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraOpt=300  // giá tiền khi gamer mua thêm 1 option
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraExc=800  // giá tiền khi gamer mua thêm 1 dòng exc
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraLuck=200 // giá tiền khi gamer mua thêm luck
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraSkill=400  // giá tiền khi gamer mua thêm đồ có skill
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraHarmony=1500  // giá tiền khi gamer mua thêm dòng harmony
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraSocket=400  // giá tiền khi gamer mua thêm 1 dòng socket
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraSocketFree=100 // giá tiền khi gamer mua thêm 1 dòng socket 
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExtraSocketLevel=10 // giá tiền khi gamer mua thêm 1 level socket[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Arial][Max]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopLevel=13    // level cao nhất cho mua
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopOpt=7    // số option của life đập vào
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopExc=4    // số dòng exc tối đa
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopLuck=1    // bán đồ có luck ko
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopSkill=1    // bán đồ có skill ko
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopHarmony=1  // bán đồ có gia cường ko
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopSockets=3  // số lỗ socket
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Arial]SCFVipShopSocketLevel=3  // số cái gì socket thì ko biet [/FONT][/COLOR]Bước 2 : Config SCF_VipShop.txt
1
x y c1 c2 c3 cf // KrisEND
(x y ) chỉ số đồ lầy từ item(new).txt
x = group
y = ID trong group
c1 = giá thuê 1 ngày
c2 = giá thuê 7 ngày
c3 = giá thuê 30 ngày
cf = giá mua vĩnh viễn
thích add đồ gì thì vào item(new) lấy ra add đề phòng add full gây loãng đồ

Bước 3 : Config SCF_BotVipShop.txt
1
0 18 1 "VipShop" n x y 2
end

// n = map gì (0 = loren ,...)
// x Y = tọa độ tại map
// bot bán các group item nào
2
0 2 7 21 15 1
0 3 8 21 15 1
0 4 9 21 15 1
0 5 10 21 15 1
0 6 11 21 15 1
0 7 12 5 0 0
end


// màu đỏ : vị trí item trên nhân vật
//0 = Weapon
//1 = Shield
//2 = Helm
//3 = Armor
//4 = Pants
//5 = Gloves
//6 = Boots
//7 = Wings
//8 = Pet

// màu xanh : item group trong item(new).txt// màu hồng : chẳng biết là cái gì// 15 : level max// 1 : item có option exc không


Phần 2 : Config client Config trong Data/ Local Titan_VipShop.txt
Bước 1: Config Titan_VipShop.txt

để ý trong
Bước 3 : Config SCF_BotVipShop.txt
// bot bán các group item nào thì cho hiển thị group đấy gõ vào khu này các group bán (khu này chỉ là quy định tên khi hiển thị ở client )
1
//Name
"Swords"
"Axes""Maces"
"Spears"
"Bows"
"Stafs"
"Shields"
"Helm"
"Armor"
"Pants"
"Gloves"
"Boots"
"Misc1"
"Misc2"
"Misc3"
"Scrolls"
end

2
//Type Index Skill Def DmgMin DmgMax Mpwr Sock DW DK Elf MG DL Sum RF 1Day 7Day 30Day Forever Name
0 0 0 0 6 11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 22 33 110 "Kris"
END
Phần này là hiển thị tại client
đồ gì (Type Index)
có skill ko (Skill)
Def DmgMin DmgMax Mpwr // mấy cái này ko quan trọng
có socket hay không (Sock)
dùng cho nhân vật vào (DW DK Elf MG DL Sum RF)
giá thuê hoặc mua (1Day 7Day 30Day Forever)
tên hiển thị
mọi thứ cố gắng đồng bộ với Bước 2 : Config SCF_VipShop.txt”
 
Bên trên