[Mu PC] Hệ thống bán vật phẩm trong game MU Shop NPC

Admin

Lính đánh thuê
Staff member
Tìm hiểu về item bán trong Shop NPC


Tùy từng Server mà mỗi server đều có cách đặt tên file shop cho từng NPC riêng.
Bạn có thể hiểu các file NPC shop trong MU đơn giản là: liệt kê các item có trong danh dách item của Server, bao gồm số lượng và chất lượng. Mức giá được quy định tại file item của server sẽ được tăng hay giảm là do số lượng và chất lượng được liệt kê trong các shop NPC này! VD về bình máu, nếu bán 1 bình máu 0+ và só lượng là 1 sẽ có giá khác với bình máu SL 255 và +7.


Dưới đây là nội dung ví dụ về item code trong shop.txt

Bây giờ chúng ta đi giải nghĩa các đoạn mã nhé.
Mã:
8 2 7 20 0 1 4 //Pad Armor+7+16+Luck
8 - Số này nói với chúng ta phân loại các loại item mà bạn muốn add vào đó. Đây là danh sách phân loại của tất cả các loại item .


Mã:
0 = Swords
1 = Axes
2 = Maces
3 = Spears
4 = Bows
5 = Staffs
6 = Shields
7 = Helmets
8 = Armor
9 = Pants
10 = Gloves
11 = Boots
12 = Wings and Orbs
13 = Guardians
14 = Potions, Jewls, Quest Items
15 = Magic Scrolls
Chẳng hạn, nếu chúng ta đã có Pad Helmet mà bây giờ bạn muốn thay vào đó là Pad Armor, bạn sẽ phải thay số 7 bằng số 8.


--


2 - Số đó là số phân lọai các item̀ . Trong file item.txt, bạn sẽ nhìn thấy nó;
Mã:
1 2 3 1 1 1 "Dragon Armor" 59 37 0 68 120 30 0 1 0 1
2 2 2 1 1 1 "Pad Armor" 10 7 0 28 30 0 1 0 0 1
3 2 2 1 1 1 "Legendary Armor" 56 22 0 42 40 0 1 0 0 1
Số bạn muốn là số đầu tiên ở hàng. Để ví dụ, Nếu chúng ta đã thêm Legendary Armor và muốn thay thế bằnǵ Pad Armor, chúng ta phải gõ 3 vào đó để thay thế cho số 2 .


--


7 - Đây là các dòng option và cấp của item. Tôi sẽ hướng dẫn chỉnh dòng này như thế nào;
Ở đây đơn giản; chỉ thêm X số mà bạn muốn.
Pad Armor+X+16+Luck
Mã:
X = 1 - We get Pad Armor+1+16+Luck
X = 2 - We get Pad Armor+2+16+Luck
X = 3 - We get Pad Armor+3+16+Luck
X = 4 - We get Pad Armor+4+16+Luck
X = 5 - We get Pad Armor+5+16+Luck
X = 6 - We get Pad Armor+6+16+Luck
X = 7 - We get Pad Armor+7+16+Luck
X = 8 - We get Pad Armor+8+16+Luck
X = 9 - We get Pad Armor+9+16+Luck
X = 10 - We get Pad Armor+10+16+Luck
X = 11 - We get Pad Armor+11+16+Luck
X = 12 - We get Pad Armor+12+16+Luck
X = 13 - We get Pad Armor+13+16+Luck
--


20 - Số này tượng trưng cho độ bền của item. Giá trị có thể dịch chuyển từ 0 đến 255.


--


0 - Số này chỉ tình trạng có hoặc không . Item phải có skill hay ko. Cái này ko có trên amor, 0 = Ko và 1 = Có.


--


1 .Số này chỉ món đồ có Luck hay ko có luck. Như trên, 0 =ko Luck và 1 = Luck.


Chú ý
Nếu bạn add thêm item 1 món đồ sự kiện "item bag", quy tắc này dc thay thế bằng excellent option. Vì thế nó sẽ là bình thường 0 = Normal Item và 1 = Excellent item.


--


4 - Số này chỉ dòng option của đồ. Cho phép tôi giải thích;
Cách dễ dàng nhất để đặt điều này ; nghĩ về khi bạn thêm vào shop Jewl of Life
tới 1 item trong trò chơi. Bạn add 1 JoL tới item, rồi bạn đặt +4% option. Nếu bạn add 1 số khác, bạn sẽ có +8% option. Theo tôi? Đây là biểu đồ.
Mã:
1 = 4%
2 = 8%
3 = 12%
4 = 16%
5 = 20%
6 = 24%
7 = 28%
Nếu bạn muốn +28% option, bạn sẽ phải đặt 7 thay thế cho số 4
-------------------------------
Bi giờ sẽ là ví dụ về add item vào shop bằng tay:
Mã:
shop0 - [Lorencia] Weapon Shop
shop1 - [Lorencia] Bar
shop2 - [Lorencia] Wizard Shop
shop3 - [Lorencia] Peddlar
shop4 - [Lorencia] Wanderer Merchant near the river
shop5 - [Lorencia] Potion Girl
shop6 - [Deivas] Bar
shop7 - [Devias] Wizard Shop
shop8 - [Devias] Weapon Shop
shop9 - [Noria] Weapon Shop
shop10 - [Noria] Potion Fairy


Cách thêm đồ thì rất đơn giản chỉ cần copy nó vào trong cái shop nào bạn muốn bán thôi. Mỗi món đồ có 7 số 2 số đầu là kiểu (tên món đồ), số thứ 3 là level, thứ 4 là dur, thứ 5 là skill, thứ 6 là luck và thứ 7 là opt
ví dụ:


Mã:
1 2 3 4 5 6 7
2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe+0
2 6 1 255 0 0 0 //Chaos Axe+1
2 6 0 255 1 0 0 //Chaos Axe+0+skill
2 6 0 255 0 1 0 //Chaos Axe+0+luck
2 6 0 255 0 0 1 //Chaos Axe+0+4dmg
2 6 0 255 0 0 2//chaos axe+0+8dmg
2 6 11 255 1 1 4 //chaos axe+11+skill+luck+16


Đây là code của 1 số món đồ xa xỉ:
Mã:
14 11 1 255 0 0 0 //star
14 11 4 255 0 0 0 //heart
14 11 5 255 0 0 0 //
14 11 6 255 0 0 0 //silver medal
14 11 7 255 0 0 0 //gold medal
14 11 8 255 0 0 0 //box of kundan+1
14 11 9 255 0 0 0 // box of kundan+2
14 11 10 255 0 0 0 //box of kundan+3
14 11 11 255 0 0 0 //box of kundan+4
14 11 12 255 0 0 0 //box of kundan+5


Item list:
Mã:
0 0 0 255 0 0 0 //Kris
0 1 0 255 0 0 0 //Shortsword
0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
0 3 0 255 0 0 0 //Katache
0 4 0 255 0 0 0 //Scimitar
0 5 0 255 0 0 0 //Blade
0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
0 7 0 255 0 0 0 //Falchion
0 8 0 255 0 0 0 //Serpentsword
0 9 0 255 0 0 0 //Salamandersword
0 10 0 255 0 0 0 //Light Sabre
0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword*
0 13 0 255 0 0 0 //Doubleblade
0 14 0 255 0 0 0 //Lightningsword
0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
0 16 0 255 0 0 0 //Sword Of Destruction*
0 17 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer*
0 18 0 255 0 0 0 //ThunderBlade*
0 19 0 255 0 0 0 //Angelic Sword


Axes
Mã:
1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
1 1 0 255 0 0 0 //Hatchet
1 2 0 255 0 0 0 //Doubleaxe
1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
1 4 0 255 0 0 0 //Fairyaxe
1 5 0 255 0 0 0 //Battleaxe
1 6 0 255 0 0 0 //Nikkeaaxe
1 7 0 255 0 0 0 //Larkanaxe
1 8 0 255 0 0 0 //Crescentic Axe


Maces/Hammers
Mã:
2 0 0 255 0 0 0 //Mace
2 1 0 255 0 0 0 //Morningstar
2 2 0 255 0 0 0 //Iron Hammer
2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer
2 4 0 255 0 0 0 //Serpenthammer
2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Morningstar*
2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe


Polearms
Mã:
3 0 0 255 0 0 0 //Lightspear
3 1 0 255 0 0 0 //Spear
3 2 0 255 0 0 0 //Dragonlance
3 3 0 255 0 0 0 //Big Pike
3 4 0 255 0 0 0 //Serpentspear
3 5 0 255 0 0 0 //Double Halberd
3 6 0 255 0 0 0 //Halberd
3 7 0 255 0 0 0 //Bardiche
3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe
3 9 0 255 0 0 0 //Bill Of Balrog*


Bows
Mã:
4 0 0 255 0 0 0 //Shortbow
4 1 0 255 0 0 0 //Bow
4 2 0 255 0 0 0 //Fairybow
4 3 0 255 0 0 0 //Battlebow
4 4 0 255 0 0 0 //Tigerbow
4 5 0 255 0 0 0 //Lightbow
4 6 0 255 0 0 0 //Chaosbow
4 7 0 255 0 0 0 //Arrows
4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
4 13 0 255 0 0 0 //Legendary Crossbow
4 14 0 255 0 0 0 //Cannon Crossbow*
4 15 0 255 0 0 0 //Bolts
4 16 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow*
4 17 0 255 0 0 0 //Divine Bow*
4 18 0 255 0 0 0 //Angelic Crossbow


Staffs
Mã:
5 0 0 255 0 0 0 //Skullstaff
5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
5 2 0 255 0 0 0 //Serpentstaff
5 3 0 255 0 0 0 //Thunderstaff
5 4 0 255 0 0 0 //Gorgonstaff
5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
5 6 0 255 0 0 0 //Resurrectstaff
5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightningstaff
5 8 0 255 0 0 0 //Staff Of Destruction*
5 9 0 255 0 0 0 //Unicorn Staff*
5 10 0 255 0 0 0//Angelic Staff


Shield
Mã:
6 0 0 255 0 0 0 //Roundshield
6 1 0 255 0 0 0 //Hornshield
6 2 0 255 0 0 0 //Kiteshield
6 3 0 255 0 0 0 //Fairyshield
6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
6 5 0 255 0 0 0 //Shield Of Dragonslayer*
6 6 0 255 0 0 0 //Boneshield
6 7 0 255 0 0 0 //Spikeshield
6 8 0 255 0 0 0 //Towershield
6 9 0 255 0 0 0 //Ironshield
6 10 0 255 0 0 0 //Roundshield
6 11 0 255 0 0 0 //Serpentshield
6 12 0 255 0 0 0 //Bronzeshield
6 13 0 255 0 0 0 //Dragonshield*
6 14 0 255 0 0 0 //Legendary shield
Armors
//Bronze(DK)
Mã:
7 0 0 255 0 0 0 //Bronze helm
8 0 0 255 0 0 0 //Bronze armor
9 0 0 255 0 0 0 //Bronze pants
10 0 0 255 0 0 0 //Bronze gloves
11 0 0 255 0 0 0 //Bronze boots


Red Dragon(DK)
Mã:
7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots


//Pad(DW)
Mã:
7 2 0 255 0 0 0 //Pad helm
8 2 0 255 0 0 0 //Pad armor
9 2 0 255 0 0 0 //Pad pants
10 2 0 255 0 0 0 //Pad gloves
11 2 0 255 0 0 0 //Pad boots


//Legendary(DW)
Mã:
7 3 0 255 0 0 0 //Legendary helm 106
8 3 0 255 0 0 0 //Legendary armor 107
9 3 0 255 0 0 0 //Legendary pants 108
10 3 0 255 0 0 0 //Legendary gloves 109
11 3 0 255 0 0 0 //Legendary boots 110


//Bone(DW)
Mã:
7 4 0 255 0 0 0 //Bone helm
8 4 0 255 0 0 0 //Bone armor
9 4 0 255 0 0 0 //Bone pants
10 4 0 255 0 0 0 //Bone gloves
11 4 0 255 0 0 0 //Bone boots


//Leather(DK)
Mã:
7 5 0 255 0 0 0 //Leather helm
8 5 0 255 0 0 0 //Leather armor
9 5 0 255 0 0 0 //Leather pants
10 5 0 255 0 0 0 //Leather gloves
11 5 0 255 0 0 0 //Leather boots
//Scale(DK)
Mã:
7 6 0 255 0 0 0 //Scale helm
8 6 0 255 0 0 0 //Scale armor
9 6 0 255 0 0 0 //Scale pants
10 6 0 255 0 0 0 //Scale gloves
11 6 0 255 0 0 0 //Scale boots


//Sphinx(DW)
Mã:
7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx helm
8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx armor
9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx pants
10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx gloves
11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx boots


//Brass(DK)
Mã:
7 8 0 255 0 0 0 //Brass helm
8 8 0 255 0 0 0 //Brass armor
9 8 0 255 0 0 0 //Brass pants
10 8 0 255 0 0 0 //Brass gloves
11 8 0 255 0 0 0 //Brass boots


//Iron Plated(DK)
Mã:
7 9 0 255 0 0 0 //Iron helm
8 9 0 255 0 0 0 //Iron armor
9 9 0 255 0 0 0 //Iron pants
10 9 0 255 0 0 0 //Iron gloves
11 9 0 255 0 0 0 //Iron boots


//Vine(Elf)
Mã:
7 10 0 255 0 0 0 //Vine helm
8 10 0 255 0 0 0 //Vine armor
9 10 0 255 0 0 0 //Vine pants
10 10 0 255 0 0 0 //Vine gloves
11 10 0 255 0 0 0 //Vine boots


//Silk(Elf)
Mã:
7 11 0 255 0 0 0 //Silk helm
8 11 0 255 0 0 0 //Silk armor
9 11 0 255 0 0 0 //Silk pants
10 11 0 255 0 0 0 //Silk gloves
11 11 0 255 0 0 0 //Silk boots


//Wind(Elf)
Mã:
7 12 0 255 0 0 0 //Wind helm
8 12 0 255 0 0 0 //Wind armor
9 12 0 255 0 0 0 //Wind pants
10 12 0 255 0 0 0 //Wind gloves
11 12 0 255 0 0 0 //Wind boots


//Spirit(Elf)
Mã:
7 13 0 255 0 0 0 //Spirit helm
8 13 0 255 0 0 0 //Spirit armor
9 13 0 255 0 0 0 //Spirit pants
10 13 0 255 0 0 0 //Spirit gloves
11 13 0 255 0 0 0 //Spirit boots


//Guardian(Elf)*
Mã:
7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm*
8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor*
9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants*
10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves*
11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots*


//Unicorn (MG)*
Mã:
8 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Armor*
9 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Pants*
10 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Gloves*
11 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Boots*


//Black Dragon(DK)
Mã:
7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon helm
8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon armor
9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon pants
10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon gloves
11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon boots


//Black Phoenix(DK)Best*
Mã:
7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm*
8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor*
9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants*
10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves*
11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots*


//Soul Master(SM - DW )Best*
Mã:
7 18 0 255 0 0 0 //Soul Helm*
8 18 0 255 0 0 0 //Soul Armor*
9 18 0 255 0 0 0 //Soul Pants*
10 18 0 255 0 0 0 //Soul Gloves*
11 18 0 255 0 0 0 //Soul Boots*


//Divine(Elf)Best*
Mã:
7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm*
8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor*
9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants*
10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves*
11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots*


//Thunder(MG)Best*
Mã:
8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor*
9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants*
10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves*
11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots*


//Chaos Wings
Mã:
12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
12 3 0 255 0 0 0 //Fairy Wings 2
12 4 0 255 0 0 0 //Mage Wings 2
12 5 0 255 0 0 0 //Knight Wing 2
12 6 0 255 0 0 0 //MG Wing 2


//Summon Orb
Mã:
12 8 0 0 0 0 0 //Healing Orb
12 9 0 0 0 0 0 //Advanced Defence
12 10 0 0 0 0 0 //Advanced Damage
12 11 0 0 0 0 0 //Summon Goblin
12 11 1 0 0 0 0 //Summon Golem
12 11 2 0 0 0 0 //Summon Assassin
12 11 3 0 0 0 0 //Summon Yeti
12 11 4 0 0 0 0 //Summon DarkKnight
12 11 5 0 0 0 0 //Summon Bali
12 11 6 0 0 0 0 //Summon Soilder
12 7 0 255 0 0 0//Orb of twisting slash
12 12 0 255 0 0 0 //Earth Break (Blade Knight)
12 13 0 255 0 0 0 //Unicorn Attack (Blade Knight/Dark Knight/MG)
12 14 0 255 0 0 0 //Mass Healing (Blade Knight)
12 16 0 255 0 0 0 //Flame Slash (MG)
12 17 0 255 0 0 0 //Penetration Shot Orb (Muse Elf/Elf)
12 18 0 255 0 0 0 //Ice Shot Orb (Muse Elf)
12 19 0 255 0 0 0 //Swift Attack Orb (Dark Knight)


//Guardians
Mã:
13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
13 1 0 255 0 0 0 //Satan
13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Unilia
13 3 0 255 0 0 0 //DinoRant


//Misc
Mã:
13 8 0 255 0 0 0 //Ice Ring
13 9 0 255 0 0 0 //Poison Ring
13 10 0 255 0 0 0 //Dino Transformation Ring
13 10 1 255 0 0 0 //Giant Transformation Ring
13 10 2 255 0 0 0 //Skeleton Transformation Ring
13 10 3 255 0 0 0 //Bull Transformation Ring
13 10 4 255 0 0 0 //Mage Transformation Ring
13 10 5 255 0 0 0 //Death Bull Transformation Ring
13 12 0 255 0 0 0 //Lightning Necklace
13 13 0 255 0 0 0 //Fire Necklace
13 14 0 255 0 0 0 //Blue Feather
13 15 0 255 0 0 0 //Blue Pear
13 16 0 255 0 0 0 //Blood Book
13 17 0 255 0 0 0 //Blood Tooth
13 18 0 255 0 0 0 //Cloak
13 19 0 255 0 0 0 //Mini Angelic Staff
14 10 0 0 0 0 0 //Town Teleport
14 11 0 255 0 0 0 //Box Of Luck
14 12 0 255 0 0 0 //Heart
12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
14 22 0 255 0 0 0 //Jewel Of Creation*
14 17 0 255 0 0 0 //Eye of Devil Square
14 18 0 255 0 0 0 //Devil Square Key
14 19 0 255 0 0 0 //Devil Square Invitation
14 20 0 255 0 0 0 //Sentimental Charm
14 21 0 255 0 0 0 //HINET
14 23 0 255 0 0 0 //King's Book
14 24 0 255 0 0 0 //Sword Of The Broken Soul*
14 25 0 255 0 0 0 //Tear Of The Fairy*
14 26 0 255 0 0 0 //Soul Of Instinct*


//Spell Book
Mã:
15 0 0 255 0 0 0 //Poison
15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite
15 2 0 255 0 0 0 //Lightning
15 3 0 255 0 0 0 //Fireball
15 4 0 255 0 0 0 //Flame
15 5 0 255 0 0 0 //Teleport
15 6 0 255 0 0 0 //Ice
15 7 0 255 0 0 0 //Twister
15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits
15 9 0 255 0 0 0 //Hellfire
15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave
15 11 0 255 0 0 0 //Aurora
15 12 0 255 0 0 0 //Comet
15 13 0 255 0 0 0 //Inferno
15 14 0 255 0 0 0 //Psychic Teleport
15 15 0 255 0 0 0 //Attack Shield Aura


Muốn tạo bug jewels thì rất dế:
chỉ cần để chỉ số dur (255) của mấy cục jewels thì khi bán lại sẽ được rất nhiều tiền.
Còn dây là nhẫn với dây chuyền xịn
Mã:
13 8 11 255 0 0 4
13 9 11 255 0 0 4
13 12 11 255 0 0 4
13 13 11 255 0 0 4
 
Bên trên